Algemene voorwaarden

Laatste update 07/06/2022


Artikel 1: Algemene bepalingen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen Cedric Spillebeen BV en de klant (hierna de ‘opdrachtgever’), ongeacht strijdige bepalingen vermeld op documenten van de opdrachtgever. Door het plaatsen van een bestelling erkent de opdrachtgever de algemene voorwaarden van Cedric Spillebeen BV te aanvaarden. Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend, indien en voor zover die tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2: Ondernemingsgegevens en contactgegevens

Cedric Spillebeen BV, met het ondernemingsnummer BE 0675.874.323 is gelegen te B8750 Wingene, 't Hof van Wingene 16. Indien u specifieke vragen of klachten heeft omtrent onze dienstverlening of producten, kan u steeds contact opnemen via e-mail info@letsautomate.eu.

Artikel 3: Voorwerp

Cedric Spillebeen BV biedt diensten aan ondernemingen en ondernemingen in oprichting (in afwachting van hun ondernemingsnummer). Zij zal geen diensten verlenen aan klanten wiens doeleinden strijdig zijn met de openbare orde, goede zeden of enige wettelijke verplichting, of die inbreuk maken op de rechten van derden. Voormelde opsomming is niet limitatief.

Cedric Spillebeen BV heeft het recht om klanten te weigeren.

Artikel 4: Prijsopgave

4.1. Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen en de daarmee samenhangende offertes van Cedric Spillebeen BV zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. Offertes blijven geldig tot 30 kalenderdagen na offertedatum, tenzij anders vermeld. De overeenkomst komt tot stand na schriftelijk akkoord van de ongewijzigde offerte, hetzij via e-mail gericht aan Cedric Spillebeen BV, hetzij via ondertekening van deze offerte die vervolgens wordt teruggestuurd naar Cedric Spillebeen BV.

4.2. De prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders overeengekomen.

4.3. De prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden.

4.4 Abonnementsprijzen zijn enkel geldig binnen de huidig lopende periode. Voor iedere volgende periode kan de prijs wijzigen. De klant kan bij een prijswijziging steeds kosteloos het abonnement opzeggen voor toekomstige periodes. Dit kan tot 30 dagen voor vervaldatum.

4.5 Een nieuw abonnement start op datum van aanvaarding van de offerte.

Artikel 5: Levering

De door Cedric Spillebeen BV vooropgestelde leveringstermijnen zijn steeds slechts indicatief en niet bindend.

Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen, beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, indien de klant de opdracht wijzigt of indien hij bijkomende bestellingen plaatst.

Laattijdige levering kan in hoofde van de opdrachtgever nooit enig recht op schadevergoeding doen ontstaan, evenmin een recht op uitstel van de betalingsverplichtingen, een prijsvermindering of een ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 6: Betalingsverplichting

6.1. De opdrachtgever kan een beroep doen op Cedric Spillebeen BV, enerzijds voor het bouwen en beheren van websites en gerelateerde diensten. De respectievelijke kostprijs wordt gecommuniceerd aan de opdrachtgever via de offerte.

De jaarlijkse diensten dienen te worden betaald voor aanvang van de nieuwe jaarlijkse periode. Hiertoe zal Cedric Spillebeen BV twee maanden voor aanvang van de nieuwe jaarlijkse periode een factuur overmaken aan de opdrachtgever.

6.2. Laattijdige betaling:

Als algemene regel geldt dat de betalingen moeten plaatsvinden voor de vervaldatum vermeld op de factuur.

Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door Cedric Spillebeen een aanmaning tot betaling verstuurd. De kosten van een aanmaning, t.w.v. 8% van het factuurbedrag + 75,00 EUR rappelkosten per aanmaning, worden in rekening gebracht aan de opdrachtgever.

Wanneer de opdrachtgever binnen 14 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, wordt deze zaak uitbesteed. Alle kosten hieruit voortvloeiend zijn voor rekening van de opdrachtgever. In geval van een website wordt deze na deze 14 dagen offline gehaald. Kosten voor het nadien eventueel terug online brengen van de website zijn volledig voor de opdrachtgever.

Betwistingen dienen binnen de acht werkdagen na verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan Cedric Spillebeen BV kenbaar gemaakt te worden op straffe van onontvankelijkheid.

6.3. Niet-betaling

Indien de opdrachtgever zijn betalingen niet nakomt, worden alle door Cedric Spillebeen BV binnen de overeenkomst aan de opdrachtgever overgedragen rechten opgeschort tot op het moment, waarop deze betalingsverplichtingen wel zijn nagekomen.

Daarnaast is Cedric Spillebeen BV steeds gerechtigd om de website offline te halen, indien de opdrachtgever zijn betalingsverbintenis niet nakomt, na hiervoor in gebreke te zijn gesteld. De website kan terug online gezet worden wanneer de opdrachtgever zijn betalingsverbintenis inclusief alle kosten en interesten voldoet.

Artikel 7: Verstrekken van gegevens

Cedric Spillebeen BV is op geen enkele manier aansprakelijk voor de door de klant aangeleverde inhoud voor de website (inclusief foto’s, teksten, logo’s, beeldmateriaal), evenals voor de inhoud die de klant zelf op zijn/haar website en mogelijke andere systemen plaatst. De klant dient zich ervan te vergewissen dat de aangeleverde inhoud geen inbreuk vormt op enige intellectuele eigendomsrechten of wettelijke bepalingen. Alle mogelijke (on)rechtstreekse vormen van auteursrechten en van naburige rechten zijn dan ook niet inbegrepen in de ontwerpkosten. Ook als de opdrachtgever (mondeling) toekent teksten/beeldmateriaal te gebruiken van vorige website en/of beschikbaar materiaal vb. drukwerk, kan Cedric Spillebeen BV nooit aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik hiervan en is de opdrachtgever 100% verantwoordelijk voor de inhoud die gebruikt wordt op de website.

Artikel 8: Juridische verplichtingen inzake website

De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de implementatie van alle wettelijk verplichte documenten op de website. Cedric Spillebeen BV kan echter bij wijze van dienstverlening de opdrachtgever wijzen op deze verplichtingen en zal desgewenst -zonder verantwoordelijkheid te nemen omtrent de inhoud van deze documenten- hiervoor standaard documenten aanleveren die door opdrachtgever verder dienen te worden aangepast aan diens onderneming.

Artikel 9: Naamsvermelding

Cedric Spillebeen BV is te allen tijde gerechtigd om in de voet van de website zijn product en merknaam te vermelden.

Artikel 10: Domeinnaam

De opdrachtgever die via Cedric Spillebeen BV een domeinnaam bestelt, wordt de domeinnaamhouder genoemd. Cedric Spillebeen BV is de technische contactpersoon tussen de domeinnaamhouder en de registrar (de instantie waar de domeinnaam wordt geregistreerd). Hiervoor betaalt de domeinnaamhouder een jaarlijkse vergoeding aan Cedric Spillebeen BV. Deze jaarlijkse dienst kan per e-mail of aangetekende brief worden opgezegd conform de in artikel 14 omschreven werkwijze.

De opdrachtgever vrijwaart Cedric Spillebeen BV tegen iedere aanspraak van derden i.v.m. het gebruik van de domeinnaam.

Bij niet betaling van een domeinnaam is Cedric Spillebeen BV niet verplicht deze te verlengen.

Artikel 11: Mailbox

De opdrachtgever die via Cedric Spillebeen BV een mailbox bestelt, betaalt een jaarlijkse vergoeding aan Cedric Spillebeen BV.

Deze jaarlijkse dienst kan per e-mail of aangetekende brief worden opgezegd conform de in artikel 14 omschreven werkwijze.

De opdrachtgever vrijwaart Cedric Spillebeen BV tegen iedere aanspraak van derden i.v.m. het gebruik van de mailbox.

Bij niet betaling van een mailbox is Cedric Spillebeen BV niet verplicht deze te verlengen.

Artikel 12: Referentie

De opdrachtgever gaat ermee akkoord dat zijn naam en websites mogen worden opgenomen in het referentieportfolio van Cedric Spillebeen BV en door Cedric Spillebeen BV mag gebruikt worden als promotiemateriaal (o.a. publicatie op de website of social media), tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt verzocht door de opdrachtgever.

Artikel 13: Herroepen opdracht

Wanneer de opdrachtgever een verstrekte opdracht herroept, dient deze het gehele honorarium dat Cedric Spillebeen BV zou toekomen bij de vervulling van de opdracht, alsmede alle bijkomende kosten tot op dat moment gemaakt, te voldoen. Hierop kan worden afgeweken mits onderling schriftelijk akkoord.

Artikel 14: Duur en beëindiging van de overeenkomsten

De overeenkomst tussen Cedric Spillebeen BV en de opdrachtgever wordt jaarlijks aangegaan.

De overeenkomst zal automatisch verlengd worden met een jaar, tenzij de opdrachtgever de overeenkomst uiterlijk één maand voor de afloop van de jaarlijkse periode opzegt. Zoniet heeft Cedric Spillebeen BV het recht om een nieuwe jaarlijkse periode aan te rekenen. Hiertoe zal Cedric Spillebeen BV twee maanden voor afloop van het jaarcontract een nieuwe factuur overmaken aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft dan nog een maand te tijd om de verlenging te annuleren.

Cedric Spillebeen BV heeft de mogelijkheid om de overeenkomst met de opdrachtgever te allen tijde eenzijdig en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, indien de opdrachtgever in gebreke blijft om de factuur van Cedric Spillebeen BV te voldoen en geen reactie uitbrengt op een ingebrekestelling, indien de opdrachtgever zich in staat van faillissement of gerechtelijk akkoord bevindt, of indien de opdrachtgever de website voor doeleinden gebruikt die strijdig zijn met de openbare orde of met de rechten van derden.

Cedric Spillebeen BV is desgevallend niet tot enige schadevergoeding of garantie gehouden ten aanzien van de opdrachtgever. De opdrachtgever aanvaardt om Cedric Spillebeen BV te vrijwaren voor enige aanspraak van derden.

Artikel 15: Aansprakelijkheid

15.1. Cedric Spillebeen BV wenst haar klanten een zo kwalitatief mogelijke dienstverlening aan te bieden. Zij is echter gehouden tot een middelenverbintenis en niet tot een resultaatverbintenis.

15.2. Cedric Spillebeen BV kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door fouten of onvolledigheden in de tekst of het ontwerp aangeleverd door de opdrachtgever, hiervoor draagt de opdrachtgever alle verantwoordelijkheid. Cedric Spillebeen BV is evenmin aansprakelijk voor de laattijdig aangeleverde gegevens door de opdrachtgever of schade door defecten in de systemen van de opdrachtgever.

15.3. Cedric Spillebeen BV is enkel aansprakelijk in geval van opzet of grove fout. Bovendien is zij niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade (zoals bv. gevolgschade, gederfde winst), waarvan zij in deze voorwaarden haar aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft bepaald. De aansprakelijkheid van Cedric Spillebeen BV voor schade uit hoofde van een overeenkomst met een opdrachtgever is altijd beperkt tot het bedrag van het Cedric Spillebeen BV toekomende honorarium.

15.4. Cedric Spillebeen BV kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de implementatie van de wettelijk verplichte documenten en vermeldingen op de website van de opdrachtgever. Cedric Spillebeen BV zal echter bij wijze van dienstverlening de opdrachtgever wijzen op deze verplichtingen en zal desgewenst -zonder verantwoordelijkheid te nemen omtrent de inhoud van deze documenten- hiervoor standaard documenten aanleveren die door opdrachtgever verder dienen te worden aangepast aan diens onderneming.

15.5. De opdrachtgever ontvangt voor de opmaak en invulling van de website en het gebruik van bepaalde formulieren, een handleiding van Cedric Spillebeen BV. Hiermee erkent zij de klant afdoende te hebben geïnformeerd. Cedric Spillebeen BV is echter niet aansprakelijk voor de doelstellingen waarvoor de opdrachtgever de website en de respectievelijke documenten aanwendt, en zijn/haar al dan niet naleven van alle van toepassing zijnde wetgeving.

15.6. Technische storingen en onderhoud

Cedric Spillebeen BV doet al het mogelijke om de toegang tot uw website ten volle te garanderen. Er dient echter rekening te worden gehouden met technische aspecten van het internet en informaticamiddelen en het feit dat wij periodieke onderhoudswerken, updates en upgrades dienen uit te voeren. Desondanks engageren wij ons tot een 99% uptime garantie. Onderhoudswerken zullen steeds in de mate van het mogelijk op een rustig moment voor de opdrachtgever plaatsvinden. Verstoringen van de toegang of dienstverlening zullen binnen een zo kort mogelijke tijdspanne worden verholpen. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of storingen zijn eigen aan een dienstverlening via internet en kunnen niet als tekortkomingen in hoofde van Cedric Spillebeen BV worden beschouwd.

Artikel 16: Overmacht

Cedric Spillebeen BV is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis tegenover de opdrachtgever ingeval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door Cedric Spillebeen BV geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van Cedric Spillebeen BV, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst al te voorzien. De volgende gevallen worden alleszins als overmacht beschouwd: machinebreuk, staking, brand, oorlog, epidemie, overstroming, hoog ziekteverzuim, elektrische-, informatica-, internet- of telecommunicatiestoringen, beslissingen of interventies van overheidswege (met inbegrip van weigering of annulering van een vergunning of een licentie), brandstoftekorten en fouten of vertragingen te wijten aan derden.

Artikel 17: GDPR en privacy

Cedric Spillebeen BV hecht grote waarde aan het juist beschermen van de gegevens die zij verwerkt, in het bijzonder persoonsgegevens.

Cedric Spillebeen BV leeft de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens na, evenals de Belgische Kaderwet dd. 30 juli 2018. Voor de uitvoering van de diensten is Cedric Spillebeen BV een verwerker die optreedt namens de opdrachtgever. Het privacybeleid van Cedric Spillebeen BV is te consulteren via onze website.

De opdrachtgever bevestigt het privacybeleid van Cedric Spillebeen BV te hebben ontvangen en bevestigt dat hij de voorwaarden van het privacybeleid van Cedric Spillebeen BV heeft aanvaard.

Artikel 18: Correctheid gegevens opdrachtgever

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aanleveren van de correcte facturatie- en contactgegevens. Bij wijziging verbindt de opdrachtgever zich er ook toe deze binnen de 30 dagen door te geven aan Cedric Spillebeen BV.

Artikel 19: Nietigheid

Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zal hierdoor de wettelijkheid, geldigheid en het uitvoerbare en afdwingbare karakter van de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden niet worden aangetast.

Artikel 20: Wijzigingen aan de Algemene Voorwaarden

Cedric Spillebeen BV behoudt zich het recht voor om deze Algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De klant zal steeds de recentste versie aangeboden krijgen.

Artikel 21: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op alle overeenkomsten en verbintenissen van Cedric Spillebeen BV is het Belgisch recht van toepassing. Ingeval van betwisting aangaande de offertes, overeenkomsten en facturen van Cedric Spillebeen BV zijn alleen de Rechtbanken van het Arrondissement West-Vlaanderen, België bevoegd.

Contact

Aarzel niet om ons te contacteren met vragen of opmerkingen.

info@letsautomate.eu